Общи условия за използване на Etrend.bg

С извършването на регистрация в платформата, Вие декларирате че сте се запознали подробни и сте съгласни с информацията по-долу.

 1. Информация за партньори и как работи партньорксата ни програма можете да откриете на този линк:
  https://etrend.bg/informaciya-za-novi-partniori/

 2. Дропшипинг модел:
  https://etrend.bg/dropshipping-model/

 3. Търговия на едро:
  https://etrend.bg/targoviya-na-edro/


Научете повече за нас на този линк:
 https://etrend.bg/za-etrend/

Регистрирайте се като B2B партньор от тук: https://etrend.bg/profile/

 

Общи условия за използване на B2B платформата (etrend.bg)

 1. Търговецът възлага, а търговският представител приема срещу възнаграждение самостоятелно да му сътрудничи при продажба на стоките, предлагани и налични към съответния момент в сайта на търговеца, а именно: etrend.bg (наричан по-долу „сайта”) при цени, количества и условия за доставка, посочени към съответния момент в платформата на търговеца. Търговският представител се съгласява със съдържанието и условията на тази страница, както и с всички описани условия и правила от следните уеб страници в сайта на търговеца: „https://etrend.bg/informaciya-za-novi-partniori/“ ; „https://etrend.bg/obshti-usloviya/

Търговският представител няма правата:

 1. Да извършва сделки от името на търговеца или от свое име за негова сметка, като търговецът изрично заявява, че няма да приема и потвърждава сделки, сключени от търговския представител без представителна власт от своя страна;
 2. На възнаграждение за сделките, които не са извършени с негово съдействие или относно продукти, които не са изрично посочени в платформата “etrend.bg”. 
 3. На обезщетение за разходите по дейността си, в това число обичайните;

Общи условия:

 1. Няма ограничение относно район или вид клиенти, които ще се привличат от търговския представител. Търговецът може да възлага същите дейности и на други лица, както и сам да предлага стоките за продажба без ограничения.

   

 2. Търговският представител декларира, че е запознат с цялата налична информация в сайта.

   

 3. Търговският представител, ще получи достъп до своя профил B2B профил, откъдето ще може да вижда цени валидни за него (дропшипинг и цени за покупки на едро при определено количество).

   

 4. За всяка дропшипинг продажба на продукт включен в платформата„etrend.bg“ търговският представител има право да генерира печалба. Печалбата се изчислява като от ценатаа към краен клиент се извади цената за дропшипинг партньор – „Дропшипинг цена“, която е налична  и индивидуална за всеки продукт. Разликата между двете цени е печалбата за продукта, която търговският представител ще получи.

   

 5. Търговският представител може да се възползва да закупи стока до свой адрес или офис на куриер, като транспортните разходи са за негова сметка. При този вариант търговския представител закупува стоката на цена, която е достъпна към всеки продукт чрез таблица с цени на едро. В таблицата са записани необходимите бройки за достигане на съответната едрова цена. Към някои от продуктите има и допълнителни отстъпки при закупуване на по-големи количества, които са описани отново в таблицата. В случай, че няма информация за отстъпки за количества, то търговския представител може да се свърже с търговеца с искане за индивидуална оферта.

   

 6. Търговецът предоставя на търговския представител, чрез сайта си инструкции относно начина на извършване на поръчка и необходимата информация за стоката, която предлага – количество, качество, условия за доставка, B2B цени, като ще се счита, че търговският представител е запознат с всяка информация, достъпна на сайта.

   

 7. Всички договори за продажба се сключват от името на търговеца, като той изцяло носи отговорността за декларирането на доходите от продажбите си и за осъществяването на съответните счетоводни операции. Всички стоки съгласно поръчки подадени от търговския представител към търговеца се изпращат посредством товарителница създадена от търговския представител. Товарителницата се предоставя на търговеца, като търговеца поема ангажимент да изпрати пратката в опоменатите срокове. В случай, че продукт или продукти от дадена поръчка не са налични търговеца се задължава незабавно да уведоми търговския представител и да изчака последващи инструкции за поръчката.

   

 8. Търговският представител е задължен да потвърди данните на клиента (имена на получател, телефон, град и адрес за доставка) в хода на поръчката за тяхната достоверност, чрез телефонно обаждане към клиента, имейл комуникация или друг тип. Поръчките се извършват от профила на търговския представител, като същия предоставя готова товарителница с данните на крайния клиент на търговеца при поръчка в платформата. . След завършване на поръчката се счита, че търговския представител е уточнил всички необходими детайли с клиента и подадената информация е валидна и точна. При несъотвествия или грешно подадена информация евентуалните разходи са за сметка на търговския представител.

   

 9. Възнаграждението на търговския представител се определя едностранно от търговеца за всеки отделен артикул (продукт). Търговеца е задължен да изпрати продукта към клиента на търговския представител чрез товарителницата, която е получил и няма право да коментира крайната клиентска цена, както и посочената цена на доставка.

   

 10. За корекции по вече входирани поръчки към нашата система е необходимо да ни се обадите по телефона (0878 174 971). Моля обърнете внимание, че ако статуът на поръчката е “Приключен” корекции не могат да бъдат нанасяни.

 11. След регистрация и активиране на профила на търговския представител, то той ще получи достъп до цените в B2B платформата”etrend.bg”. Създаденият профил, ще бъде с валидност минимум 3 месеца, като за този период не се обвързва с конкретни обороти, минимален брой поръчки или брой намерени клиенти. След изтичане на първите три месеца търговеца си запазва правото да прекрати достъп дод платформата едностранно, без предупреждение или предизвестие. Спирането на достъпа до сайта (деактивирането на профила), ще се зачита като известие за прекратяване на договра по право.

   

 12. Търговският представител е задължен да обезщети търговеца за извършените от него разходи за куриерски услуги за всеки отделен случай, когато този разход възниква в следствие на неправилно поднесена информация от търговския представител към търговеца или в случай на отказ от покупка от страна на клиента на търговския представител. При поръчка, която не е потърсена от страна на клиента на търговския представител, то търговският представител е длъжен да обезщети търговеца за всички транспортните разходи. При неосъществена продажба или върната такава търговския представител няма правото да изисква комисионна от търговеца.

   

 13. Всички съобщения до страните, ще се изпращат посредством тикет системата за партньори на сайта, а ако това е невъзможно – чрез следните адреси на електрони пощенски кутии: за търговеца info@etrend.bg. За търговския представител, ще се използва имейлът с който е регистриран профила му.

 14. Всички спорове, породени от договора или отнасящи се до него, включително спорове породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение, неизпълнение, лошо изпълнение или прекратяване ще се отнасят за решаване пред Пловдивски Районен Съд или Пловдивски Окръжен Съд. Към този договор се прилага българският материален закон.

   

 15. С регистрацията си в платформата, търговския представител деклрарира, че се е запознал с всички условия на договра, както и всякаква друга информация касаеща начина на работа, цените и продуктите.

 16. Прекратяването на договора се счита за валидно единствено в случай, че профила на търговския представител е деактивиран от страна на търговеца. Можете да подадеде заявка за прекратяване на договора и деактивиране на профила на имейл: info@etrend.bg

 

etrend.bg – Топ продукти на изгодни цени!

Данни на търговеца:
Фирма: “Еврос Груп” ЕООД
ЕИК: BG203160186
Адрес на регистрация: гр. Пловдив, бул. “България” 2, вх. Б
МОЛ: Томи Кузманов

В случай, че сте се насочили към опцията “Търговец на едро” необходимостта от подписване на договор отпада.

Бихте могли да откриете основните разлики между “Дропшипинг партньор” и “Търговец на едро” на следната страница:

Информация за нови партньори

Ако имате въпроси бихте могли да се свържете с нас.